DMCR ABOUT US

หน่วยงายในสังกัด
สำนักงานอธิบดี
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
 • ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
 • ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายฝั่ง
 • ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์
 • ส่วนป้องกันและปราบปราม
 • ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง
 • ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง

  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ตราด)

  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง)

  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (นครศรีธรรมราช)

 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนจัดการพื้นที่ชายฝั่งและส่งเสริมความร่วมมือชุมชน
 • ส่วนนโยบายและแผนการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
 • ส่วนสำรวจ รังวัด และประเมินพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง
 • ส่วนศึกษาวิจัยพื้นที่ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว ตราด)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่า ตราด)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตราด)

 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ตราด)
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ชลบุรี)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (สมุทรสงคราม)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เพชรบุรี)

 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39 (ปัตตานี)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ปัตตานี)

 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 (คุระบุรี พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (บางวัน พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (ลำแก่น พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกง พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 21 (ทับปุด พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 22 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 42 (สุขสำราญ ระนอง)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

  - หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พังงา)

 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ
 • ส่วนอำนวยการ
 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 30 (วังวน ตรัง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 (สิเกา ตรัง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 32 (ย่านตาขาว ตรัง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 33 (ปะเหลียน ตรัง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 34 (ตำมะลัง สตูล)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู สตูล)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 37 (ทุ่งหว้า สตูล)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 40 (บางสัก ตรัง)

  - สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 41 (ท่าแพ สตูล)

 • ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 • ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 • ส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการ