รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานประจำปี 2555
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2555
  • ISBN 1906-2710
  • บทนำ รายงานประจำปี 2555 ฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำขึ้นเพื่อบอกกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ดำเนินการภายใต้ภารกิจการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปีที่ผ่านมา
  • จำนวนที่พิมพ์ 2,500 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ นางสาวกฤษณี อดุลย์ธนกาญจน์
  • หน่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร
  • สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • หมวดหมู่หนังสือ รายงานประจำปี
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 250 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖