รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2559
  • ISBN -
  • บทนำ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูล ความรู้ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สบทช. ที่ 5
  • หน่วยงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ รายงานประจำปี
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 291 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖