รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2560 งานบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ กันยายน 2560
  • ISBN -
  • บทนำ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) โดยให้สัตยาบรรณในปี พ.ศ. 2541 โดยอนุสัญญามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ (waterfowl) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ และยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำโลก และเพื่อให้มีระบบการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และภารกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นระบบนิเวศน้ำกร่อยและระบบนิเวศน้ำเค็ม หรือพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ 7 แห่ง และพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ 16 แห่ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันของทรัพยากรในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมฯ รวมทั้งส่งเสริมชุมชนชายฝั่งในการวางแผน ส่งเสริม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างสมดุล และบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ตามมาตรการในข้อตกลงของอนุสัญญาแรมซาร์
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  • หน่วยงาน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ รายงานประจำปี
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 206 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖