รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ มกราคม 2561
  • ISBN -
  • บทนำ ประเทศไทย มีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรองไว้อย่างชัดเจนในแผน สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ส่วนสื่อสารองค์กร,กลุ่มส่งเสริมและประสำนงานเครือข่ายทรัพยากรทำงทะเลและชายฝั่ง
  • หน่วยงาน ส่วนสื่อสารองค์กร
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ วารสาร ทช.
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 136 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖