เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
FAQ

รายละเอียดการวางปะการังเทียม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดสร้างและวางปะการังเทียมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งแต่ปี 2547 มีรายละเอียด  ดังนี้

ปีงบประมาณ

จำนวนแห่ง

งบประมาณต่อแห่ง

งบประมาณรวม

2547

5

3,000,000

15,000,000

2547 (กลางปี)

3

7,000,000

21,000,000

2548

5

3,000,000

15,000,000

2548 (กลางปี)

5

6,000,000

31,500,000

2549

15

2,800,000

42,000,000

2550

9

1,500,000

13,500,000

2551

2

13,500,000

27,000,000

2552

2

15,000,000

30,000,000

2553

2

11,500,000 และ 15,000,000

26,500,000

2554

8

11,500,000 และ 15,000,000

110,000,000

2555

9

7,000,000 และ

6,000,000

70,900,000

2556  

9

15,000,000

150,000,000

2557

9

15,000,000

150,000,000

รวมงบประมาณ

702,400,000

หน้าที่ความรับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ คือ 

1. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2. เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน

3. กำกับดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ

4. ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

5. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

7. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

8. ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายรัฐบาล กรมมีเป้าหมาย และวิธีการดำเนินการ อย่างไร

พื้นที่บริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และและบ้านกลางหมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวประมาณ 2,150 เมตร ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นหาดเลนหรือหาดโคลนระยะทาง 6.8 เมตร ซึ่งมีป่าชายเลนขึ้นปกคลุม จำนวน 1,100 ไร่ จาก 2,500 ไร่ สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากในอดีตมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม มีการประกอบอาชีพการตัดไม้ฟืน เพื่อจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งทำให้ขาดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นเรื่องกระบวนการตามธรรมชาติเกิดจากคลื่นลมและกระแสน้ำที่มีความเร็วสูงในฤดูมรสุม ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง แม้ว่าพื้นที่จะมีการกัดเซาะชายฝั่งในระดับที่ไม่รุนแรง แต่เนื่องจากในพื้นที่มีผืนป่าชายเลนซึ่งสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก หากการดำเนินการป้องกันแก้ไขเนิ่นช้าอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติในอนาคต

การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการดำเนินการ ดังนี้

วัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี

2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้ทรัพยากรฯ ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี ตลอดจนแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบฉันทามติ

3) เพื่อออกแบบและดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมาย  เชิงปริมาณ พื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 แห่ง

              เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และประชาชนมีความพึงพอใจ

วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน/กิจกรรม การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง

1) สำรวจพื้นที่ชายฝั่งและจัดทำฐานข้อมูล

2) จัดตั้งคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 20 คน และตัวแทนภาคประชาชน (PP) จำนวน 40 คน

3) จัดประชุมคณะทำงานโครงการฯ ในพื้นที่ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน

4) จัดประชุมตัวแทนภาคประชาชน (PP) ในพื้นที่ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน

5)  นำมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ได้จากผลสรุปร่วมกันของที่ประชุมไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

6) ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่คัดเลือกตามฉันทามติของชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง

7) ติดตามประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจ

8) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน

9) ติดตามประเมินผลระยะยาว

การดำเนินโครงการ ความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาเซียน ตามนโยบายรัฐบาล กรมมีเป้าหมาย และวิธีดำเนินการอย่างไร

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายเร่งด่วน: 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ยุทธศาสตร์ประเทศ การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอาเซียน

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับการเป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกประชุม/อบรม การร่วมมือทางเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน) การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. การพัฒนา/จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล และด้านทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง

ชายฝั่งทะเลของไทย มีความยาวเท่าใด

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,055.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,093.14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด   http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/coastalerosion_doc1/#.U6uqhlV_uP0

 

สามารถรับชมแบบวิดิโอ ได้ที่

http://dmcr2014.dmcr.go.th/stationDetail.php?WP=pQqgZaqCGWOghJstqREcFKuw

การดำเนินโครงการ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ตามนโยบายรัฐบาล กรมมีเป้าหมาย และวิธีดำเนินการอย่างไร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบนโยบายในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ในหลายๆ ประเด็น เช่น การกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง การฟอกขาวของแนวปะการัง ผลกระทบต่อกระบวนการสร้างและสะสมหินปูนของปะการัง สาหร่าย แพลงก์ตอนและสัตว์น้ำอื่นๆ ที่มีเปลือกหรือโครงสร้างหินปูนค้ำจุน และผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

การกำหนดแนวทางและมาตรการในการเตรียมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการศึกษาด้านการปรับตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อกการเลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เพื่อการ

    - การพัฒนาระบบช่วยการประเมินและตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดทำหลักเกณฑ์และบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในด้านต่างๆ ทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น

    - การป้องกันและบรรเทาความเสียหายของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การฟื้นฟูพื้นแหล่งหญ้าทะเล การฟื้นฟูแนวปะการัง และการฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเป็นแนวกันชนป้องกันภัยธรรมชาติและการกัดเซาะชายฝั่ง

    - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตอบสนอง ลดผลกระทบ และสร้างทางเลือกในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การศึกษาประสิทธิภาพการการเก็บกักคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและหญ้าทะเล

 

จากจำนวนทั้งหมด 27 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖