เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
FAQ

การจัดทำและวางปะการังเทียม มีประโยชน์อย่างไร และดำเนินการอย่างไร

 1. การจัดทำและวางปะการังเทียมมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1.1    เป็นที่อยู่อาศัยและหลบซ่อนภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

1.2  เป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำ ทำให้สัวต์น้ำนานาชนิดมารวมกันบริเวณปะการังเทียม  เกิดเป็นสังคมสัตว์น้ำที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน

1.3    เป็นแหล่งทำการประมงใกล้ฝั่งของชุมชนชายฝั่ง ช่วยให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น

1.4  ปะการังเทียมขนาดใหญ่ช่วยป้องกันมิให้เรืออวนลากเข้ามาทำการประมงใกล้ฝั่ง เป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณใกล้ฝั่ง

1.5  ในบริเวณที่มีคลื่นลมแรงในฤดูมรสุม ปะการังเทียมอาจช่วยป้องกันชายฝั่งจากการถูกทำลายของคลื่นลม หากมีการศึกษาและออกแบบเป็นอย่างดีมิให้เกิดผลกระทบในทางตรงกันข้าม

2.    การดำเนินการจัดวางปะการังเทียมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2.1    ร่วมกับชุมชนวางแผน ออกแบบ และกำหนดจุดการวางปะการังเทียม เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการใช้งาน

2.2  นำแผนที่ผ่านความเห็นชอบจากชุมชน เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการวางปะการังเทียม ซึ่งมีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็น เลขานุการ และมี กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

2.3    ประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างจัดทำและวางปะการังเทียมตามแบบและจุดที่กำหนด

2.4  ร่วมกับชุมชนชายฝั่งกำหนดมาตรการและระเบียบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งอย่างยั่งยืน

การฟื้นฟูปะการัง

ระบบนิเวศปะการังและหญ้าทะเล เป็นระบบนิเวศทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น ด้านการประมง การท่องเที่ยว เป็นต้น 

ปะการัง จากสภาพปัญหาปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นบริเวณกว้าง (Mass Bleaching) ในปี 2553 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่มีความรุนแรงมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากส่งผลกระทบต่อปะการังแข็งเกือบทุกชนิดในทุกแนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การฟอกขาวโดยเฉลี่ยฝั่งทะเลอันดามัน 30-90% และฝั่งอ่าวไทย 30-40% ของปะการังมีชีวิตทั้งหมด ปัจจุบัน พบว่าแนวปะการังบางแห่งกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวทั้งจากการงอกใหม่ของส่วนที่ยังมีชีวิต และการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ซึ่งหากไม่มีปัจจัยรบกวนการฟื้นตัวตามธรรมชาติอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 ปี ให้มีสภาพคล้ายคลึงกับสภาพก่อนการฟอกขาว

เพื่อให้การฟื้นตัวครอบคลุมพื้นที่ปะการังที่เสียหายในหลายๆ พื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ การฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าการฟื้นตัวตามธรรมชาติของแนวปะการังได้ในบางบริเวณที่มีความเหมาะสม โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการัง การนำกิ่งปะการังให้เป็นชิ้นเล็กๆ ไปอนุบาลต่อในแปลงอนุบาลปะการังแล้วย้ายปลูกในบริเวณที่ต้องการฟื้นฟูต่อไป แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย

1) การย้ายปลูกปะการังจากแปลงอนุบาลที่ได้มีการเตรียมกิ่งพันธุ์ จำนวน 500 กิ่ง

2) การย้ายแผ่นกระเบื้องที่มีตัวอ่อนปะการังลงเกาะลงในบริเวณแนวปะการังเสื่อมโทรม จำนวน 100 แผ่น

3) การเตรียมกิ่งพันธุ์ปะการังรุ่นใหม่ในแปลงอนุบาลแบบต่าง ๆ ได้แก่แปลงอนุบาลแบบเชือก แปลงอนุบาลลอยน้ำ จำนวนไม่ต่ำกว่า 500 กิ่ง และ 4) การติดตามผลกการฟื้นฟูปะการังที่ผ่านมาเพื่อประเมินผลสำเร็จ โดยมีพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง และเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดตราด แนวปะการังเกาะมาตรา เกาะไข่ และเกาะง่าม จังหวัดชุมพร เป็นต้น

การคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน สิ่งที่กรมได้ดำเนินการไปแล้วเท่าไหร่ (จากพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด ) และกรมจะมีวิธีการดำเนินการในปี 2557 และปีต่อๆ ไป

 การคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน เป็นภารกิจหลักที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพป่าชายเลนที่เหลืออยู่ 1.52 ล้านไร่ในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 15 ธันวาคม 2530, 22 สิงหาคม 2543 และ 17 ธันวาคม 2543 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา โดยมีการที่ดำเนินการ ดังนี้

1.  มาตรการด้านการป้องกัน เช่น จัดทำแนวเขตป่าชายเลนโดยการขุดคูหรือแพรก มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพโดยชุดปฏิบัติการ มีการเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการบุกรุก สร้างเครือข่ายด้านการข่าว 

2.  มาตรการด้านการปราบปรามด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น

3.  มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการอนุรักษ์

4.  มาตรการการตรวจสอบพื้นที่และการตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิที่ดิน

5.  การติดตามผลคดีเกี่ยวกับการกระทำผิด

6.  กรณีที่มีผู้บุกรุกกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มีการจับกุมดำเนินคดีและหากเป็นกรณีคดีรายใหญ่และมีผู้มีอิทธิพลจะมีการดำเนินการโดยการสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย

โดยการดำเนินการการคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยอาจจะปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายในการรักษาคงไว้ซึ่งป่าชายเลนให้คงอยู่สืบไป

จากจำนวนทั้งหมด 27 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖