เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
FAQ

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา ระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 ทำให้พื้นที่
ป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น 720,000 ไร่ และยังมีพื้นที่ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์เหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยประมาณ 28,000 ไร่ ซึ่งได้นำเข้าโครงการของ กบอ. (พ.ศ. 2556-2560) เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการฟื้นฟูป่าชายเลน ส่วนพื้นที่ที่สมบูรณ์แล้ว ได้ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้กิจกรรมดูแลเขตพิทักษ์ฯ
และกิจกรรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพฯ

ทิศทางงานวิจัยด้านป่าชายเลนในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าสู่ AEC

งานวิจัยด้านป่าชายเลนในปีงบประมาณ 2557 เน้นไปใน 2 ส่วน คือ 1) งานวิจัยเพื่อฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศ และ
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ หรือ
climate change ซึ่งได้แก่ การสร้างฐานข้อมูลของการดูดซับ/กักเก็บ/ปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองกับประเทศ
ในกลุ่มอุตสาหกรรม และ/หรือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้หลักวิชาการในกลไกบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น โครงการ
REDD+ และการติดตามประเมินผล

แนวทางการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. การกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกิดจากทั้งธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์

2. ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงขึ้น มีการกัดเซาะมากกว่า ปีละ 5 เมตรต่อปีในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อ่าวไทยตอนใน บริเวณจังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง และมีการสร้างสิ่งก่อสร้างทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนแปลง

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งริเริ่มโครงการชะลอการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยการปักไม้ไผ่เป็นแนวป้องกันคลื่นและลดความรุนแรงของกระแสน้ำ พร้อมทั้งปลูกป่าชายเลน บริเวณริมฝั่งเพื่อให้มีการตกตะกอนในบริเวณที่มีการปลูกป่าและบริเวณแนวถอยร่น เพื่อให้มีพื้นดินกลับคืนโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวในการดูแลรักษาธรรมชาติในบริเวณโครงการให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว

4. การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรมิให้ได้รับความเดือดร้อน โดยใช้วิธีธรรมชาติสู้กับธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง สำหรับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว ต้องมีการศึกษาสาเหตุของปัญหาในแต่ละพื้นที่ และกำหนดมาตรการจัดการการกัดเซาะในแต่ละแห่งโดยใช้หลักวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังขาดความรู้ความชำนาญ และเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวและยั่งยืน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาสาเหตุและวิธีแก้ไขในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากต่างประเทศ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการยอมรับในมาตรการ ซึ่งในบางกรณีอาจหมายถึงการปล่อยทิ้งพื้นที่ให้เกิดการกัดเซาะต่อไป เนื่องจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติต้องลงทุนสูง และไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ

ทส มีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนอย่างไรบ้าง

แนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวม 5 แนวทาง  ได้แก่

1) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงาน

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ปัญหา

3) การจัดทำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการ

4) การป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง

5) การพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน

ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บางขุนเทียนนั้นอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง กทม. เป็นผู้ดูแล และได้ออกแบบการก่อสร้างไว้แล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพร้อมให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง เช่นการปลูกป่าชายเลนเพื่อกันการกัดเซาะ เป็นต้น

อนึ่ง ตามมติครม. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 แบ่งหน้าที่ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดทำแผนหลักแก้ปัญหาการกัดเซาะโดยใช้โครงสร้างอ่อน และการให้ความรู้ ข้อมูลในเรื่องการกัดเซาะและวิธีการแก้ไขแก่ประชาชน ส่วนหน่วยงานอื่น เช่นกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  ให้ดำเนินการในลักษณะใช้โครงสร้าง แข็งในที่ที่มีความเหมาะสม เช่นการสร้างกำแพงกันคลื่น เป็นต้น

พื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งมีทั้งหมดเท่าใด อยู่จังหวัดใดบ้าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

1. พื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยมีทั้งหมด 46.6 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นความยาวชายฝั่ง 180 กิโลเมตร 

2. การกัดเซาะชายฝั่งเกิดในพื้นที่วิกฤต 12 จังหวัด รวมระยะทาง 180 กิโลเมตร ได้แก่จังหวัด จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กทม. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

3. แนวทางป้องกันความเสียหาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวม 5 แนวทาง  ได้แก่

    3.1 พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงาน

    3.2 การมีสว่นร่วมในการจัดการป้องกันและแก้ปัญหา

    3.3 การจัดทำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ในเชิงบูรณาการ

    3.4 การป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง

    3.5 การพัฒนาระบบกำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน

เหตุผลความจำเป็นของการดำเนินโครงการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบบยั่งยืน

พื้นที่บริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และและบ้านกลางหมู่ที่ 4 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวประมาณ 2,150 เมตร ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นหาดเลนหรือหาดโคลนระยะทาง 6.8 เมตร ซึ่งมีป่าชายเลนขึ้นปกคลุม จำนวน 1,100 ไร่ จาก 2,500 ไร่ สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งเนื่องจากในอดีตมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งอย่างไม่เหมาะสม มีการประกอบอาชีพการตัดไม้ฟืน เพื่อจำหน่ายและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งทำให้ขาดความสมดุลของระบบนิเวศ อีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นเรื่องกระบวนการตามธรรมชาติเกิดจากคลื่นลมและกระแสน้ำที่มีความเร็วสูงในฤดูมรสุม ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง แม้ว่าพื้นที่จะมีการกัดเซาะชายฝั่งในระดับที่ไม่รุนแรง แต่เนื่องจากในพื้นที่มีผืนป่าชายเลนซึ่งสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก หากการดำเนินการป้องกันแก้ไขเนิ่นช้าอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติในอนาคต

จากจำนวนทั้งหมด 27 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖